1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ


Αποστολή του Κέντρου είναι ο εστιασμός στην πρώιμη διάγνωση των αυτοανόσων νοσημάτων του ήπατος που έχει σαφές όφελος για τον ασθενή και το σύστημα υγείας μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, οι οποίες διασφαλίζονται μέσω: